جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1222 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 49 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
10135 30 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 124000000 مشاهده جزییات ملک
10134 29 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 159.5 310000053 مشاهده جزییات ملک
10133 29 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 65 0 مشاهده جزییات ملک
10132 29 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 375000000 مشاهده جزییات ملک
10131 29 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 139999980 مشاهده جزییات ملک
10130 28 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 351000000 مشاهده جزییات ملک
10129 26 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 115 241500000 مشاهده جزییات ملک
10127 26 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 319999950 مشاهده جزییات ملک
10126 28 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 92.74 176206000 مشاهده جزییات ملک
10125 24 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 100 140000000 مشاهده جزییات ملک
10124 22 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 315000000 مشاهده جزییات ملک
10122 23 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 286000000 مشاهده جزییات ملک
10121 22 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 50 80000000 مشاهده جزییات ملک
10114 21 - 09 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 198900000 مشاهده جزییات ملک
10113 15 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 210000000 مشاهده جزییات ملک
10112 20 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 127500000 مشاهده جزییات ملک
10111 20 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
10110 20 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 136000000 مشاهده جزییات ملک
10109 20 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 50 110000000 مشاهده جزییات ملک
10108 21 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 57 119999991 مشاهده جزییات ملک
10107 16 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 115 0 مشاهده جزییات ملک
10106 16 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 1785000000 مشاهده جزییات ملک
10104 17 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130.7 0 مشاهده جزییات ملک
10103 16 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 101 0 مشاهده جزییات ملک
10102 16 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 0 مشاهده جزییات ملک
10101 15 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140.8 323840000 مشاهده جزییات ملک
10099 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 82 168100000 مشاهده جزییات ملک
10097 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 82 143500000 مشاهده جزییات ملک
10096 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 127 0 مشاهده جزییات ملک
10095 11 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 172.5 379500000 مشاهده جزییات ملک
10092 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 65 136500000 مشاهده جزییات ملک
10090 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 127500000 مشاهده جزییات ملک
10089 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
10088 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 125 287500000 مشاهده جزییات ملک
10087 14 - 08 - 1396 اپارتمان فروش شهسوار 114 171000000 مشاهده جزییات ملک
10086 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی 70 147000000 مشاهده جزییات ملک
10084 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
10083 11 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 140 560000000 مشاهده جزییات ملک
10082 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 94 0 مشاهده جزییات ملک
10079 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 220 682000000 مشاهده جزییات ملک
10078 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 130 403000000 مشاهده جزییات ملک
10075 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 120150000 مشاهده جزییات ملک
10074 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 102 162999978 مشاهده جزییات ملک
10072 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 94.18 193069000 مشاهده جزییات ملک
10070 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 304500000 مشاهده جزییات ملک
10068 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 110 251999990 مشاهده جزییات ملک
10067 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 100 120000000 مشاهده جزییات ملک
10066 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 107 168999973 مشاهده جزییات ملک
10064 06 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 141 253800000 مشاهده جزییات ملک
10063 22 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 142 262700000 مشاهده جزییات ملک
10060 12 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 180000000 مشاهده جزییات ملک
10059 06 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 275500000 مشاهده جزییات ملک
10058 07 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93 162750000 مشاهده جزییات ملک
10057 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 153450000 مشاهده جزییات ملک
10056 29 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 92 138000000 مشاهده جزییات ملک
10055 02 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 92 165600000 مشاهده جزییات ملک
10054 02 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 147200000 مشاهده جزییات ملک
10053 27 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 106 174900000 مشاهده جزییات ملک
10052 04 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 106 217300000 مشاهده جزییات ملک
10049 03 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 210000000 مشاهده جزییات ملک
10047 02 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 87 130500000 مشاهده جزییات ملک
10044 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 134 254999990 مشاهده جزییات ملک
10042 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 192000000 مشاهده جزییات ملک
10041 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 333500000 مشاهده جزییات ملک
10040 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 287500000 مشاهده جزییات ملک
10038 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 138 282900000 مشاهده جزییات ملک
10033 24 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 111 2053500000 مشاهده جزییات ملک
10032 25 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 70 112000000 مشاهده جزییات ملک
10030 23 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 81 129999978 مشاهده جزییات ملک
10029 25 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 133.5 284999938 مشاهده جزییات ملک
10028 25 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
10026 26 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 96 192000000 مشاهده جزییات ملک
10025 25 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 76 155000024 مشاهده جزییات ملک
10024 25 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 138 289800000 مشاهده جزییات ملک
10020 20 - 07 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 68 124999980 مشاهده جزییات ملک
10019 22 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 337500000 مشاهده جزییات ملک
10018 23 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 76 179999996 مشاهده جزییات ملک
10017 23 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 81 129999978 مشاهده جزییات ملک
10007 18 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 186000000 مشاهده جزییات ملک
10005 17 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 22000038 مشاهده جزییات ملک
10003 18 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 166500000 مشاهده جزییات ملک
9999 17 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 105 229999980 مشاهده جزییات ملک
9998 19 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 190 418000000 مشاهده جزییات ملک
9996 17 - 07 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 90 211500000 مشاهده جزییات ملک
9995 17 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 1 2200000 مشاهده جزییات ملک
9994 17 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 76 133000000 مشاهده جزییات ملک
9993 20 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 232750000 مشاهده جزییات ملک
9991 18 - 07 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 90 211500000 مشاهده جزییات ملک
9986 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
9984 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی 133 174999937 مشاهده جزییات ملک
9983 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 80 96000000 مشاهده جزییات ملک
9981 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 142 305300000 مشاهده جزییات ملک
9979 14 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 143 300300000 مشاهده جزییات ملک
9973 15 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 122 231800000 مشاهده جزییات ملک
9972 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 167 334000000 مشاهده جزییات ملک
9970 15 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 73 109999977 مشاهده جزییات ملک
9969 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 319000000 مشاهده جزییات ملک
9962 14 - 07 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 83 157700000 مشاهده جزییات ملک
9959 13 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 121 181500000 مشاهده جزییات ملک
9955 11 - 07 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا 350متری 84 139440000 مشاهده جزییات ملک
9954 05 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
9953 02 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 243000000 مشاهده جزییات ملک
9951 04 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 67 107200000 مشاهده جزییات ملک
9950 06 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 345000000 مشاهده جزییات ملک
9948 04 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 109 185300000 مشاهده جزییات ملک
9942 02 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 70 101500000 مشاهده جزییات ملک
9935 30 - 06 - 1396 اپارتمان فروش کرج iهفت تیر 75 135000000 مشاهده جزییات ملک
9931 01 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 82 123000000 مشاهده جزییات ملک
9930 31 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 74 122100000 مشاهده جزییات ملک
9923 29 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 165 363000000 مشاهده جزییات ملک
9922 29 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 160 352000000 مشاهده جزییات ملک
9921 29 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 308000000 مشاهده جزییات ملک
9920 15 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 60 81000000 مشاهده جزییات ملک
9919 27 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 141 282000000 مشاهده جزییات ملک
9916 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
9913 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
9906 26 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 129 225750000 مشاهده جزییات ملک
9905 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 315000000 مشاهده جزییات ملک
9904 26 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 195500000 مشاهده جزییات ملک
9899 24 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 56 86800000 مشاهده جزییات ملک
9898 24 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 100 150000000 مشاهده جزییات ملک
9897 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 83 132800000 مشاهده جزییات ملک
9892 22 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 266000000 مشاهده جزییات ملک
9891 23 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 187000000 مشاهده جزییات ملک
9890 24 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 112 179200000 مشاهده جزییات ملک
9888 21 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 94 134999980 مشاهده جزییات ملک
9885 22 - 06 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 143 443300000 مشاهده جزییات ملک
9884 29 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 0 مشاهده جزییات ملک
9880 19 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 297000000 مشاهده جزییات ملک
9879 20 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 231000000 مشاهده جزییات ملک
9876 18 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 142 284000000 مشاهده جزییات ملک
9875 13 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 63 126000000 مشاهده جزییات ملک
9874 13 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 259010000 مشاهده جزییات ملک
9872 13 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 86 110080000 مشاهده جزییات ملک
9866 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 80 129600000 مشاهده جزییات ملک
9865 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 14 108750000 مشاهده جزییات ملک
9864 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 102 178500000 مشاهده جزییات ملک
9860 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 70 127050000 مشاهده جزییات ملک
9859 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 84 152000016 مشاهده جزییات ملک
9855 11 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 130000000 مشاهده جزییات ملک
9854 06 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 268250000 مشاهده جزییات ملک
9850 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 189000000 مشاهده جزییات ملک
9848 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 133 250040000 مشاهده جزییات ملک
9847 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 84 94920000 مشاهده جزییات ملک
9845 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 160000000 مشاهده جزییات ملک
9844 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 130 247000000 مشاهده جزییات ملک
9843 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 88 132000000 مشاهده جزییات ملک
9842 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 189000000 مشاهده جزییات ملک
9841 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 250000000 مشاهده جزییات ملک
9837 22 - 05 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 103 193640000 مشاهده جزییات ملک
9836 22 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 113 163850000 مشاهده جزییات ملک
9834 25 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 62 124000000 مشاهده جزییات ملک
9831 22 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 200000000 مشاهده جزییات ملک
9825 23 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 60 87000000 مشاهده جزییات ملک
9821 23 - 05 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا بلوار شهید رجایی 103 193640000 مشاهده جزییات ملک
9810 19 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 161500000 مشاهده جزییات ملک
9809 19 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 200000000 مشاهده جزییات ملک
9808 19 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 99 193050000 مشاهده جزییات ملک
9807 19 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 114 239400000 مشاهده جزییات ملک
9805 19 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 190000000 مشاهده جزییات ملک
9798 15 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 190000000 مشاهده جزییات ملک
9789 06 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
9788 06 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 119000000 مشاهده جزییات ملک
9784 08 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 281400000 مشاهده جزییات ملک
9781 08 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربي شهرک بيدارچشمه 135 256500000 مشاهده جزییات ملک
9779 08 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربي شهرک بيدارچشمه 118 236000000 مشاهده جزییات ملک
9777 05 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 130 286000000 مشاهده جزییات ملک
9776 03 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 70000000 مشاهده جزییات ملک
9773 03 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 115 247250000 مشاهده جزییات ملک
9772 02 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 138000000 مشاهده جزییات ملک
9767 04 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 87 169650000 مشاهده جزییات ملک
9765 02 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 76 90000036 مشاهده جزییات ملک
9764 01 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 78 140000016 مشاهده جزییات ملک
9763 02 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 86 172000000 مشاهده جزییات ملک
9760 04 - 05 - 1396 اپارتمان فروش مهرشهر بلوار ارم 130 650000000 مشاهده جزییات ملک
9755 30 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 171100000 مشاهده جزییات ملک
9737 02 - 05 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 55 154000000 مشاهده جزییات ملک
9735 01 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 234000000 مشاهده جزییات ملک
9733 01 - 05 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 75 90000000 مشاهده جزییات ملک
9732 01 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 252000000 مشاهده جزییات ملک
9731 01 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 90 144000000 مشاهده جزییات ملک
9728 29 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 58 127600000 مشاهده جزییات ملک
9723 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 210000000 مشاهده جزییات ملک
9719 29 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 99 188100000 مشاهده جزییات ملک
9718 29 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 247000000 مشاهده جزییات ملک
9717 29 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 250000000 مشاهده جزییات ملک
9713 29 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 107 187250000 مشاهده جزییات ملک
9712 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 107 395900000 مشاهده جزییات ملک
9711 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 0 مشاهده جزییات ملک
9706 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 171000000 مشاهده جزییات ملک
9703 27 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 99 178200000 مشاهده جزییات ملک
9695 26 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 243750000 مشاهده جزییات ملک
9694 26 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 78 117000000 مشاهده جزییات ملک
9690 24 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 180000000 مشاهده جزییات ملک
9689 24 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی دور میدان ولیعصر 75 131250000 مشاهده جزییات ملک
9679 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 113 163850000 مشاهده جزییات ملک
9674 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 181350000 مشاهده جزییات ملک
9673 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 116 197200000 مشاهده جزییات ملک
9667 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 113 163850000 مشاهده جزییات ملک
9665 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 231250000 مشاهده جزییات ملک
9654 19 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 227500000 مشاهده جزییات ملک
9652 19 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 266400000 مشاهده جزییات ملک
9650 18 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 107 187250000 مشاهده جزییات ملک
9647 18 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 67 97150000 مشاهده جزییات ملک
9644 17 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 50 100000000 مشاهده جزییات ملک
9641 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 133400000 مشاهده جزییات ملک
9639 16 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 128 236800000 مشاهده جزییات ملک
9638 18 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 189000000 مشاهده جزییات ملک
9634 18 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 131 222700000 مشاهده جزییات ملک
9630 18 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 65 120250000 مشاهده جزییات ملک
9624 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 92 193200000 مشاهده جزییات ملک
9623 15 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 108 140400000 مشاهده جزییات ملک
9622 15 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 103 133900000 مشاهده جزییات ملک
9620 13 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 131 222700000 مشاهده جزییات ملک
9619 18 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 252000000 مشاهده جزییات ملک
9611 13 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 142500000 مشاهده جزییات ملک
9597 11 - 04 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلي غربي 55 165000000 مشاهده جزییات ملک
9588 13 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربي لاله ها 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
9587 12 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 78 165000030 مشاهده جزییات ملک
9586 12 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 90 110000070 مشاهده جزییات ملک
9576 09 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 237500000 مشاهده جزییات ملک
9574 09 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 107 176550000 مشاهده جزییات ملک
9573 09 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 127 260350000 مشاهده جزییات ملک
9570 09 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 135 256500000 مشاهده جزییات ملک
9565 09 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 133 294999985 مشاهده جزییات ملک
9564 09 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 142 248500000 مشاهده جزییات ملک
9560 09 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 120 216000000 مشاهده جزییات ملک
9558 18 - 04 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 89 115700000 مشاهده جزییات ملک
9556 09 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 144000000 مشاهده جزییات ملک
9553 08 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
9550 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 85 0 مشاهده جزییات ملک
9549 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 160050000 مشاهده جزییات ملک
9546 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 144000000 مشاهده جزییات ملک
9545 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 249999960 مشاهده جزییات ملک
9543 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 87 132240000 مشاهده جزییات ملک
9542 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 99 212850000 مشاهده جزییات ملک
9536 02 - 04 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت شهرداری شرقی 142 355000000 مشاهده جزییات ملک
9531 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 55 91999985 مشاهده جزییات ملک
9530 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
9526 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
9525 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 60 90000000 مشاهده جزییات ملک
9523 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 90 80000010 مشاهده جزییات ملک
9522 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 65 139999990 مشاهده جزییات ملک
9519 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت شهرداری شرقی 120 180000000 مشاهده جزییات ملک
9516 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 134 281400000 مشاهده جزییات ملک
9515 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 122 159999950 مشاهده جزییات ملک
9496 28 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 137 287700000 مشاهده جزییات ملک
9493 27 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 120 210000000 مشاهده جزییات ملک
9491 29 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 65 130000000 مشاهده جزییات ملک
9490 29 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 166250000 مشاهده جزییات ملک
9487 29 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 140 308000000 مشاهده جزییات ملک
9484 27 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 108 226800000 مشاهده جزییات ملک
9470 28 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
9468 16 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 192000000 مشاهده جزییات ملک
9467 16 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 180000000 مشاهده جزییات ملک
9466 16 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 111 149850000 مشاهده جزییات ملک
9457 10 - 03 - 1396 اپارتمان فروش هشگرد شهر جدید 82 82000000 مشاهده جزییات ملک
9456 10 - 03 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 0 0 مشاهده جزییات ملک
9455 10 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 124 204600000 مشاهده جزییات ملک
9449 11 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 125 212500000 مشاهده جزییات ملک
9440 10 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 124 204600000 مشاهده جزییات ملک
9439 08 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
9437 08 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 204000000 مشاهده جزییات ملک
9434 05 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 55 82500000 مشاهده جزییات ملک
9426 04 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 65 0 مشاهده جزییات ملک
9423 04 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 82 150000058 مشاهده جزییات ملک
9418 03 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 190000000 مشاهده جزییات ملک
9414 31 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 297000000 مشاهده جزییات ملک
9413 31 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 319000000 مشاهده جزییات ملک
9411 04 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 149 253300000 مشاهده جزییات ملک
9410 27 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 270000005 مشاهده جزییات ملک
9408 01 - 03 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 76 135000016 مشاهده جزییات ملک
9402 30 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 193750000 مشاهده جزییات ملک
9386 27 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 80 130000000 مشاهده جزییات ملک
9377 18 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 249750000 مشاهده جزییات ملک
9376 18 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 277500000 مشاهده جزییات ملک
9372 23 - 02 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 110 203500000 مشاهده جزییات ملک
9356 21 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 83 913000000 مشاهده جزییات ملک
9352 20 - 02 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 85 127500000 مشاهده جزییات ملک
9342 15 - 02 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 120 264000000 مشاهده جزییات ملک
9341 15 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 198000000 مشاهده جزییات ملک
9340 16 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 171000000 مشاهده جزییات ملک
9339 15 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 175000000 مشاهده جزییات ملک
9336 16 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 203500000 مشاهده جزییات ملک
9334 16 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 0 مشاهده جزییات ملک
9325 16 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 292500000 مشاهده جزییات ملک
9310 15 - 02 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 83 114999986 مشاهده جزییات ملک
9309 15 - 02 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 132 396000000 مشاهده جزییات ملک
9308 15 - 02 - 1396 اپارتمان فروش کرج کیان مهر 231 400000062 مشاهده جزییات ملک
9306 15 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 91 200200000 مشاهده جزییات ملک
9295 12 - 02 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 80 85000000 مشاهده جزییات ملک
9284 10 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 80 144000000 مشاهده جزییات ملک
9282 10 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 75 120000000 مشاهده جزییات ملک
9281 10 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 106 206700000 مشاهده جزییات ملک
9280 10 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 167400000 مشاهده جزییات ملک
9278 29 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
9276 10 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 230000000 مشاهده جزییات ملک
9275 10 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 115 230000000 مشاهده جزییات ملک
9274 10 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 147000000 مشاهده جزییات ملک
9255 08 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 133 212800000 مشاهده جزییات ملک
9230 02 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 26 233100000 مشاهده جزییات ملک
9228 01 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 130000000 مشاهده جزییات ملک
9227 14 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 160000000 مشاهده جزییات ملک
9212 30 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 90 70020000 مشاهده جزییات ملک
9197 25 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 80 136000000 مشاهده جزییات ملک
9189 25 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 297000000 مشاهده جزییات ملک
9187 25 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 128 236800000 مشاهده جزییات ملک
9172 24 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 112 201600000 مشاهده جزییات ملک
9169 21 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 268250000 مشاهده جزییات ملک
9165 21 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 0 مشاهده جزییات ملک
9157 21 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 106 180200000 مشاهده جزییات ملک
9146 20 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 229500000 مشاهده جزییات ملک
9145 16 - 01 - 1396 اپارتمان فروش انزلی گیسوم 0 0 مشاهده جزییات ملک
9136 16 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 151 332200000 مشاهده جزییات ملک
9131 19 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 193750000 مشاهده جزییات ملک
9130 28 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 118 212400000 مشاهده جزییات ملک
9108 26 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 205000000 مشاهده جزییات ملک
9105 22 - 12 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت 3 باندی 172 395600000 مشاهده جزییات ملک
9104 22 - 12 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 168 394800000 مشاهده جزییات ملک
9103 12 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 60 67000020 مشاهده جزییات ملک
9099 20 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 243000000 مشاهده جزییات ملک
9092 17 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 0 0 مشاهده جزییات ملک
9084 13 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 208000000 مشاهده جزییات ملک
9081 12 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 266000000 مشاهده جزییات ملک
9076 11 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 142800000 مشاهده جزییات ملک
9071 09 - 12 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 80 80000000 مشاهده جزییات ملک
9070 10 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 250000000 مشاهده جزییات ملک
9064 08 - 12 - 1395 اپارتمان فروش فردیس شهرک بنفشه 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
9063 08 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
9062 08 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
9061 08 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
9058 06 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 132 232320000 مشاهده جزییات ملک
9057 08 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 94 131600000 مشاهده جزییات ملک
9056 06 - 08 - 1396 اپارتمان فروش کرج شاه عباسی 92 170200000 مشاهده جزییات ملک
9051 05 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 133 246050000 مشاهده جزییات ملک
9050 05 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 322000000 مشاهده جزییات ملک
9046 03 - 12 - 1395 اپارتمان فروش کرج حسن آباد 68 64999976 مشاهده جزییات ملک
9034 02 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 260000000 مشاهده جزییات ملک
9033 02 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 250000000 مشاهده جزییات ملک
9032 02 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
9031 02 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 220000000 مشاهده جزییات ملک
9022 01 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 0 مشاهده جزییات ملک
9018 01 - 12 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 79 109999995 مشاهده جزییات ملک
9013 29 - 11 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 0 0 مشاهده جزییات ملک
9009 27 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 105 185000025 مشاهده جزییات ملک
9008 27 - 11 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 128 281600000 مشاهده جزییات ملک
9006 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 130 240500000 مشاهده جزییات ملک
9004 27 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
8999 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 105 126000000 مشاهده جزییات ملک
8995 15 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 216000000 مشاهده جزییات ملک
8993 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
8992 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
8991 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
8982 23 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 29 250750000 مشاهده جزییات ملک
8981 20 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 84 119999964 مشاهده جزییات ملک
8971 22 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 98 181300000 مشاهده جزییات ملک
8968 23 - 11 - 1395 اپارتمان فروش کرج چهار راه طالقانی 100 200000000 مشاهده جزییات ملک
8964 18 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 147 294000000 مشاهده جزییات ملک
8962 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 244200000 مشاهده جزییات ملک
8959 16 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 132 237600000 مشاهده جزییات ملک
8954 19 - 11 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 140 266000000 مشاهده جزییات ملک
8947 15 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 222750000 مشاهده جزییات ملک
8939 15 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 106 164300000 مشاهده جزییات ملک
8938 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربي شبنم ها 135 216000000 مشاهده جزییات ملک
8934 13 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 271560000 مشاهده جزییات ملک
8928 13 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
8924 13 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 171000000 مشاهده جزییات ملک
8923 13 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 152000000 مشاهده جزییات ملک
8922 13 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 75 0 مشاهده جزییات ملک
8917 07 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 140250000 مشاهده جزییات ملک
8913 13 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 230000000 مشاهده جزییات ملک
8906 07 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 98 156800000 مشاهده جزییات ملک
8895 06 - 11 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 92 128800000 مشاهده جزییات ملک
8892 30 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 231000000 مشاهده جزییات ملک
8891 30 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 116 250560000 مشاهده جزییات ملک
8890 30 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 237600000 مشاهده جزییات ملک
8884 05 - 11 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا شهرک ظفر 81 121500000 مشاهده جزییات ملک
8872 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 93 134850000 مشاهده جزییات ملک
8863 28 - 10 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 143 314600000 مشاهده جزییات ملک
8856 27 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 90 162000000 مشاهده جزییات ملک
8855 26 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 93 120000039 مشاهده جزییات ملک
8845 24 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 138 248400000 مشاهده جزییات ملک
8844 24 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 206250000 مشاهده جزییات ملک
8843 24 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 217000000 مشاهده جزییات ملک
8836 20 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 70 96000030 مشاهده جزییات ملک
8810 18 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 253750000 مشاهده جزییات ملک
8808 17 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 143 264550000 مشاهده جزییات ملک
8802 16 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 135000000 مشاهده جزییات ملک
8788 10 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 15 108500000 مشاهده جزییات ملک
8786 28 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 121 175450000 مشاهده جزییات ملک
8780 12 - 10 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 140 224000000 مشاهده جزییات ملک
8764 05 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 116 220400000 مشاهده جزییات ملک
8762 05 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 161500000 مشاهده جزییات ملک
8756 05 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
8748 06 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 345000000 مشاهده جزییات ملک
8744 05 - 10 - 1395 اپارتمان فروش کرج نبوت 138 386400000 مشاهده جزییات ملک
8738 02 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
8725 02 - 10 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 147 198450000 مشاهده جزییات ملک
8723 02 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 170 365500000 مشاهده جزییات ملک
8722 02 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 148 281200000 مشاهده جزییات ملک
8703 27 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 294000000 مشاهده جزییات ملک
8702 27 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 142 284000000 مشاهده جزییات ملک
8701 27 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 194000000 مشاهده جزییات ملک
8700 27 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 88 176000000 مشاهده جزییات ملک
8698 22 - 09 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت 80 0 مشاهده جزییات ملک
8693 20 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 120 222000000 مشاهده جزییات ملک
8692 21 - 09 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 185 777000000 مشاهده جزییات ملک
8691 21 - 09 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 140 588000000 مشاهده جزییات ملک
8690 21 - 09 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 160 528000000 مشاهده جزییات ملک
8689 21 - 09 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 135 445500000 مشاهده جزییات ملک
8682 22 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 252000000 مشاهده جزییات ملک
8681 20 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 1 117840000 مشاهده جزییات ملک
8672 20 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی دور میدان ولیعصر 82 127100000 مشاهده جزییات ملک
8663 18 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
8662 18 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 124700000 مشاهده جزییات ملک
8660 17 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 96 172800000 مشاهده جزییات ملک
8651 16 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی 85 161500000 مشاهده جزییات ملک
8650 16 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی 75 142500000 مشاهده جزییات ملک
8649 16 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
8648 16 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی 135 256500000 مشاهده جزییات ملک
8641 15 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی 109 196200000 مشاهده جزییات ملک
8638 14 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 121 163350000 مشاهده جزییات ملک
8636 12 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 118 236000000 مشاهده جزییات ملک
8634 07 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 234500000 مشاهده جزییات ملک
8624 04 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 28 264140000 مشاهده جزییات ملک
8623 06 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 222000000 مشاهده جزییات ملک
8607 28 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 326250000 مشاهده جزییات ملک
8594 28 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 124 248000000 مشاهده جزییات ملک
8589 26 - 08 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 83 107900000 مشاهده جزییات ملک
8548 15 - 08 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت شهرک جهازی ها 75 0 مشاهده جزییات ملک
8537 16 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 138 255300000 مشاهده جزییات ملک
8528 12 - 08 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 75 0 مشاهده جزییات ملک
8523 17 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75 165000000 مشاهده جزییات ملک
8522 12 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 0 مشاهده جزییات ملک
8508 10 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 201500000 مشاهده جزییات ملک
8503 10 - 08 - 1395 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 86 299999992 مشاهده جزییات ملک
8502 10 - 08 - 1395 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 164 590400000 مشاهده جزییات ملک
8501 09 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 2701000000 مشاهده جزییات ملک
8498 01 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 120400000 مشاهده جزییات ملک
8497 06 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 285000000 مشاهده جزییات ملک
8477 03 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 0 مشاهده جزییات ملک
8474 27 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 142800000 مشاهده جزییات ملک
8465 05 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 245000000 مشاهده جزییات ملک
8464 05 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 165000000 مشاهده جزییات ملک
8460 03 - 08 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 120 348000000 مشاهده جزییات ملک
8452 02 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 186000000 مشاهده جزییات ملک
8451 01 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 82 118900000 مشاهده جزییات ملک
8450 02 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 84 126000000 مشاهده جزییات ملک
8442 28 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
8441 28 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 142800000 مشاهده جزییات ملک
8437 01 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 0 مشاهده جزییات ملک
8432 25 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 253750000 مشاهده جزییات ملک
8430 25 - 07 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 82 135300000 مشاهده جزییات ملک
8428 28 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 125 287500000 مشاهده جزییات ملک
8424 17 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 70 70000000 مشاهده جزییات ملک
8399 12 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 277400000 مشاهده جزییات ملک
8388 13 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 76 114000000 مشاهده جزییات ملک
8366 07 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 148750000 مشاهده جزییات ملک
8351 02 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 106400000 مشاهده جزییات ملک
8339 05 - 07 - 1395 اپارتمان فروش کرج گلشهر 157 706500000 مشاهده جزییات ملک
8331 03 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 89 115700000 مشاهده جزییات ملک
8315 28 - 06 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 120 348000000 مشاهده جزییات ملک
8311 29 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
8310 26 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 53 63600000 مشاهده جزییات ملک
8302 26 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 234000000 مشاهده جزییات ملک
8287 26 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 268250000 مشاهده جزییات ملک
8282 23 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 190000000 مشاهده جزییات ملک
8270 20 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 153000000 مشاهده جزییات ملک
8269 20 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 116 0 مشاهده جزییات ملک
8268 20 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 126000000 مشاهده جزییات ملک
8255 18 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 283500000 مشاهده جزییات ملک
8245 17 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 70000000 مشاهده جزییات ملک
8235 16 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربي لاله ها 26 192750000 مشاهده جزییات ملک
8230 15 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربي شهرک بيدارچشمه 125 237500000 مشاهده جزییات ملک
8223 07 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 190000000 مشاهده جزییات ملک
8220 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 133400000 مشاهده جزییات ملک
8200 09 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 97500000 مشاهده جزییات ملک
8194 08 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 86 150500000 مشاهده جزییات ملک
8192 08 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 229500000 مشاهده جزییات ملک
8189 08 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 60 84000000 مشاهده جزییات ملک
8176 31 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 229500000 مشاهده جزییات ملک
8168 02 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 97 194000000 مشاهده جزییات ملک
8164 31 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 85 119000000 مشاهده جزییات ملک
8154 30 - 05 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 150 375000000 مشاهده جزییات ملک
8137 26 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
8128 24 - 05 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 133 199500000 مشاهده جزییات ملک
8127 22 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 228000000 مشاهده جزییات ملک
8125 23 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 70000000 مشاهده جزییات ملک
8104 21 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 165 297000000 مشاهده جزییات ملک
8103 21 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 279000000 مشاهده جزییات ملک
8097 20 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی 65 52000000 مشاهده جزییات ملک
8075 12 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 108500000 مشاهده جزییات ملک
8068 17 - 05 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 130 455000000 مشاهده جزییات ملک
8064 16 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 207000000 مشاهده جزییات ملک
8061 16 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
8060 16 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 91200000 مشاهده جزییات ملک
8058 16 - 05 - 1395 اپارتمان فروش کرج حصارک 94 103400000 مشاهده جزییات ملک
8045 14 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 118 153400000 مشاهده جزییات ملک
8040 13 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 82999980 مشاهده جزییات ملک
8037 26 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 175750000 مشاهده جزییات ملک
8029 12 - 05 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 195 546000000 مشاهده جزییات ملک
8025 12 - 05 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 140 322000000 مشاهده جزییات ملک
8023 11 - 05 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 77 0 مشاهده جزییات ملک
8011 09 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 158100000 مشاهده جزییات ملک
7996 07 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 176000000 مشاهده جزییات ملک
7993 09 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 112 201600000 مشاهده جزییات ملک
7991 08 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 94 150400000 مشاهده جزییات ملک
7983 07 - 05 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
7967 02 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 104 143520000 مشاهده جزییات ملک
7950 20 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 113400000 مشاهده جزییات ملک
7946 03 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 132 277200000 مشاهده جزییات ملک
7945 03 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 315000000 مشاهده جزییات ملک
7929 25 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 240500000 مشاهده جزییات ملک
7918 28 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی دور میدان ولیعصر 105 157500000 مشاهده جزییات ملک
7898 26 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 120000000 مشاهده جزییات ملک
7896 27 - 04 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 55 60500000 مشاهده جزییات ملک
7872 24 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 165750000 مشاهده جزییات ملک
7867 24 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 118 0 مشاهده جزییات ملک
7863 24 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 91 0 مشاهده جزییات ملک
7852 23 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 260000000 مشاهده جزییات ملک
7848 22 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 132 224400000 مشاهده جزییات ملک
7847 23 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 162 324000000 مشاهده جزییات ملک
7843 26 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی دور میدان ولیعصر 80 120000000 مشاهده جزییات ملک
7829 21 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 262800000 مشاهده جزییات ملک
7813 17 - 04 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 80 0 مشاهده جزییات ملک
7812 19 - 04 - 1395 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 89 204700000 مشاهده جزییات ملک
7806 05 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 82 0 مشاهده جزییات ملک
7803 15 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 130 221000000 مشاهده جزییات ملک
7777 14 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
7771 12 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 218300000 مشاهده جزییات ملک
7766 12 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 154000000 مشاهده جزییات ملک
7762 09 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 181500000 مشاهده جزییات ملک
7734 04 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 140 294000000 مشاهده جزییات ملک
7733 04 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 194400000 مشاهده جزییات ملک
7731 04 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 133500000 مشاهده جزییات ملک
7729 05 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 151 264250000 مشاهده جزییات ملک
7722 04 - 04 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا شهرک یاس 117 155000000 مشاهده جزییات ملک
7697 30 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 110000000 مشاهده جزییات ملک
7678 30 - 03 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 130 292500000 مشاهده جزییات ملک
7671 27 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 273000000 مشاهده جزییات ملک
7646 02 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
7645 27 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
7642 27 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 102 142800000 مشاهده جزییات ملک
7630 25 - 03 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 101 191900000 مشاهده جزییات ملک
7615 24 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 119000000 مشاهده جزییات ملک
7608 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 92 165600000 مشاهده جزییات ملک
7593 19 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 116 125000000 مشاهده جزییات ملک
7591 19 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 270000000 مشاهده جزییات ملک
7575 18 - 03 - 1395 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 150 420000000 مشاهده جزییات ملک
7569 17 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 262500000 مشاهده جزییات ملک
7566 17 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 216000000 مشاهده جزییات ملک
7552 14 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 139 236300000 مشاهده جزییات ملک
7541 12 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 271950000 مشاهده جزییات ملک
7533 11 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 255000000 مشاهده جزییات ملک
7523 11 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 210000000 مشاهده جزییات ملک
7518 22 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 150000000 مشاهده جزییات ملک
7517 11 - 03 - 1395 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 132 376200000 مشاهده جزییات ملک
7514 11 - 03 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 142 312400000 مشاهده جزییات ملک
7509 10 - 03 - 1395 اپارتمان فروش کرج حصارک 78 62400000 مشاهده جزییات ملک
7482 06 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 134 214400000 مشاهده جزییات ملک
7480 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 139 256225000 مشاهده جزییات ملک
7475 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 137 274000000 مشاهده جزییات ملک
7474 04 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 89 142400000 مشاهده جزییات ملک
7472 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 222300000 مشاهده جزییات ملک
7466 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 132 224400000 مشاهده جزییات ملک
7460 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش حیدر آباد - 78 80000000 مشاهده جزییات ملک
7447 01 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 236000000 مشاهده جزییات ملک
7421 03 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
7412 30 - 02 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 85 102000000 مشاهده جزییات ملک
7403 29 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 168000000 مشاهده جزییات ملک
7396 30 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 133 252700000 مشاهده جزییات ملک
7389 01 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 79 112000000 مشاهده جزییات ملک
7383 30 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 238000000 مشاهده جزییات ملک
7375 31 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 0 مشاهده جزییات ملک
7371 30 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 118 200600000 مشاهده جزییات ملک
7352 25 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 88 118800000 مشاهده جزییات ملک
7342 28 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
7338 27 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج حصارک 120 204000000 مشاهده جزییات ملک
7334 26 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 138 269100000 مشاهده جزییات ملک
7325 27 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 315000000 مشاهده جزییات ملک
7324 27 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 283500000 مشاهده جزییات ملک
7323 23 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 273000000 مشاهده جزییات ملک
7314 21 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 315000000 مشاهده جزییات ملک
7313 21 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 283500000 مشاهده جزییات ملک
7312 21 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 273000000 مشاهده جزییات ملک
7304 21 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج آزادگان 65 149500000 مشاهده جزییات ملک
7301 20 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 65 110500000 مشاهده جزییات ملک
7286 23 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 82 106600000 مشاهده جزییات ملک
7271 19 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 101 131300000 مشاهده جزییات ملک
7265 15 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
7259 14 - 02 - 1395 اپارتمان فروش 69 800000 مشاهده جزییات ملک
7245 15 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 161000000 مشاهده جزییات ملک
7240 17 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 128 236800000 مشاهده جزییات ملک
7229 13 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 190000000 مشاهده جزییات ملک
7221 13 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 297000000 مشاهده جزییات ملک
7214 14 - 02 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا 350متری 105 126000000 مشاهده جزییات ملک
7210 13 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
7209 14 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج - 107 220000000 مشاهده جزییات ملک
7189 12 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 75 131250000 مشاهده جزییات ملک
7188 11 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج مهرشهر 104 245000000 مشاهده جزییات ملک
7186 10 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 227800000 مشاهده جزییات ملک
7178 07 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 118 236000000 مشاهده جزییات ملک
7175 07 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 90 148500000 مشاهده جزییات ملک
7164 07 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 85 145000000 مشاهده جزییات ملک
7157 01 - 11 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 83 103750000 مشاهده جزییات ملک
7156 03 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 300000000 مشاهده جزییات ملک
7153 03 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 70 126000000 مشاهده جزییات ملک
7147 02 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 124 186000000 مشاهده جزییات ملک
7139 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 115 207000000 مشاهده جزییات ملک
7136 04 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 304500000 مشاهده جزییات ملک
7129 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 120 336000000 مشاهده جزییات ملک
7128 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 180 594000000 مشاهده جزییات ملک
7127 06 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج کارخانه قند 70 140000000 مشاهده جزییات ملک
7126 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 105 346500000 مشاهده جزییات ملک
7125 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 150 480000000 مشاهده جزییات ملک
7123 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 150 420000000 مشاهده جزییات ملک
7122 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 200 720000000 مشاهده جزییات ملک
7121 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 185 666000000 مشاهده جزییات ملک
7095 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 53 95400000 مشاهده جزییات ملک
7088 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 193 300000000 مشاهده جزییات ملک
7087 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 83 110000000 مشاهده جزییات ملک
7083 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 157 298300000 مشاهده جزییات ملک
7050 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش کرج کرج نو 95 95000000 مشاهده جزییات ملک
7046 01 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 150000000 مشاهده جزییات ملک
7045 27 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 270100000 مشاهده جزییات ملک
7025 23 - 01 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 127 190500000 مشاهده جزییات ملک
7023 26 - 01 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا شهرک یاس 90 117000000 مشاهده جزییات ملک
7021 25 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 140 336000000 مشاهده جزییات ملک
7020 17 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 279000000 مشاهده جزییات ملک
7019 21 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 157 314000000 مشاهده جزییات ملک
7018 18 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 85 90000000 مشاهده جزییات ملک
7017 20 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 68 112200000 مشاهده جزییات ملک
7016 16 - 01 - 1395 اپارتمان فروش حیدر آباد - 92 92000000 مشاهده جزییات ملک
7014 18 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 222300000 مشاهده جزییات ملک
7012 18 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
7005 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 273800000 مشاهده جزییات ملک
7004 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 127 234950000 مشاهده جزییات ملک
7003 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 218300000 مشاهده جزییات ملک
7001 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 166500000 مشاهده جزییات ملک
7000 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 157250000 مشاهده جزییات ملک
6999 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 200 700000000 مشاهده جزییات ملک
6998 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 143 500500000 مشاهده جزییات ملک
6997 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش کرج چهار راه طالقانی 155 697500000 مشاهده جزییات ملک
6996 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 140 378000000 مشاهده جزییات ملک
6988 21 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
6984 23 - 01 - 1395 اپارتمان فروش کرج حیدر آباد 85 85000000 مشاهده جزییات ملک
6976 19 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
6974 19 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 261000000 مشاهده جزییات ملک
6969 07 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 126 226800000 مشاهده جزییات ملک
6967 19 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 137 226000000 مشاهده جزییات ملک
6951 17 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 201500000 مشاهده جزییات ملک
6950 17 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 134 268000000 مشاهده جزییات ملک
6945 19 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربي شبنم ها 117 204750000 مشاهده جزییات ملک
6938 21 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 153 290700000 مشاهده جزییات ملک
6937 16 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 126 233100000 مشاهده جزییات ملک
6929 17 - 01 - 1395 اپارتمان فروش مهرشهر فاز 4 150 375000000 مشاهده جزییات ملک
6918 14 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 148 414400000 مشاهده جزییات ملک
6917 14 - 01 - 1395 اپارتمان فروش جهانشهر کسری شمالی 205 999990000 مشاهده جزییات ملک
6916 04 - 01 - 1395 اپارتمان فروش مهرشهر بلوار ارم 78 113100000 مشاهده جزییات ملک
6915 24 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 95 209000000 مشاهده جزییات ملک
6913 24 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت شهرداری شرقی 100 185000000 مشاهده جزییات ملک
6912 24 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 160 352000000 مشاهده جزییات ملک
6909 18 - 12 - 1394 اپارتمان فروش حیدر آباد - 85 85000000 مشاهده جزییات ملک
6908 07 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 117 222300000 مشاهده جزییات ملک
6903 14 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 117 239850000 مشاهده جزییات ملک
6900 13 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 246500000 مشاهده جزییات ملک
6898 16 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 156000000 مشاهده جزییات ملک
6896 13 - 12 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 85 114750000 مشاهده جزییات ملک
6895 01 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 234000000 مشاهده جزییات ملک
6894 26 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 292500000 مشاهده جزییات ملک
6893 12 - 10 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 170 425000000 مشاهده جزییات ملک
6890 12 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 128 384000000 مشاهده جزییات ملک
6889 16 - 12 - 1394 اپارتمان فروش شاهين ويلا بنياد 95 104500000 مشاهده جزییات ملک
6887 14 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 140 259000000 مشاهده جزییات ملک
6886 12 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکي شهرک بهارستان 100 200000000 مشاهده جزییات ملک
6871 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 189000000 مشاهده جزییات ملک
6865 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 277400000 مشاهده جزییات ملک
6861 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 157 291005000 مشاهده جزییات ملک
6841 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربي شبنم ها 86 125000000 مشاهده جزییات ملک
6836 07 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 158 442400000 مشاهده جزییات ملک
6835 07 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 160 448000000 مشاهده جزییات ملک
6834 07 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 161 450800000 مشاهده جزییات ملک
6833 07 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 187 523600000 مشاهده جزییات ملک
6832 08 - 12 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 90 108000000 مشاهده جزییات ملک
6827 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 118 212400000 مشاهده جزییات ملک
6826 11 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 227500000 مشاهده جزییات ملک
6810 09 - 12 - 1394 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 85 297500000 مشاهده جزییات ملک
6796 05 - 12 - 1394 اپارتمان فروش کرج کمال شهر 105 136500000 مشاهده جزییات ملک
6792 09 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 117 175500000 مشاهده جزییات ملک
6790 26 - 11 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 63 113400000 مشاهده جزییات ملک
6770 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 220 814000000 مشاهده جزییات ملک
6767 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 253750000 مشاهده جزییات ملک
6765 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش مهرشهر فاز 4 120 336000000 مشاهده جزییات ملک
6764 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 150 555000000 مشاهده جزییات ملک
6758 26 - 11 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 63 113400000 مشاهده جزییات ملک
6756 30 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 140 448000000 مشاهده جزییات ملک
6755 30 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 115 368000000 مشاهده جزییات ملک
6754 30 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 110 352000000 مشاهده جزییات ملک
6753 30 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 95 304000000 مشاهده جزییات ملک
6752 30 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 85 272000000 مشاهده جزییات ملک
6743 05 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 145 3190000 مشاهده جزییات ملک
6738 03 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 142 213000000 مشاهده جزییات ملک
6737 02 - 12 - 1394 اپارتمان فروش کرج گلشهر 75 129000000 مشاهده جزییات ملک